Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huurovereenkomsten Sabern (Sabern B.V.) (revisiedatum januari 2017)

Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering

1.1 De overeenkomst vangt aan nadat Relatie rechtsgeldig heeft ondertekend. De looptijd bedraagt het, op de overeenkomst, vermelde aantal maanden en start op de overeengekomen datum. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 24 maanden, tenzij deze overeenkomst minimaal drie maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd.

1.2 De overeenkomst is een all-in huurovereenkomst. De genoemde huurprijs is de totaal prijs van de kosten van de huur en standaard support conform de eventueel opgestelde Service Level Agreement. Opdrachten anders dan behorend tot de standaard support zoals in een eventuele SLA vermeld worden als separate projecten beschouwd en als zodanig gefactureerd. SABERN B.V. verleent Relatie de niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten van de software voor de duur van deze overeenkomst. De eindgebruikers licentievoorwaarden van de softwareleverancier worden geacht volledig en ongewijzigd te zijn geaccepteerd bij gebruik hiervan door Relatie.

1.3 SABERN B.V. kan een verzoek tot wijziging enkel honoreren tegen een toekomstige datum. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen niet met terugwerkende kracht worden overeengekomen en dienen voorafgaand aan aanvang van de nieuwe facturatieperiode door Relatie aan SABERN B.V. te worden doorgegeven.

1.4 De huurovereenkomst is van de zijde van Relatie slechts met vooraf door SABERN B.V. verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is Relatie niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.

1.5 De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Relatie kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

1.6 De overeenkomst wordt aangegaan op basis van ‘fair-use’. SABERN B.V. kan ten allen tijde besluiten het gebruik van de software op te schorten als zij van mening is dat er geen sprake meer is van ‘fair-use’ van de software(-oplossing).

Artikel 2 – Technische service

2.1 Het uitvoeren van onderhoud door SABERN B.V. zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 3 – Controle

3.1 Relatie verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door SABERN B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de hard/ en software zich bevindt of verleent remote toegang, teneinde zich ervan te overtuigen van de naleving door de Relatie van al haar verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend, om de door SABERN B.V. noodzakelijke geachte controle of onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en / of zich rechtens weer in het bezit te stellen van de software en-of apparatuur.

3.2 De door SABERN B.V. aangewezen personen zullen zich houden aan, de door Relatie te stellen, toegang- en veiligheidseisen, voor zover van toepassing.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Relatie dient SABERN B.V. schriftelijk te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van Relatie een wijziging in het PO-nummer tijdig (uiterlijk voor aanvang van een nieuwe facturatieperiode) door te geven. SABERN B.V. zal geen facturen corrigeren ten gevolge van het te laat doorgeven van een wijziging in het PO-nummer van Relatie.

4.2 Relatie kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Relatie jegens SABERN .

4.3 Relatie verleent tot wederopzegging machtiging aan SABERN B.V.de bedragen, die van Relatie ter zake van deze huurovereenkomst te vorderen zijn, door middel van automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die Relatie thans aanhoudt onder het in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer. Indien Relatie geen machtiging bankgiro-bedrijfsincasso verleent, dan is SABERN B.V. gerechtigd euro 5,00 administratiekosten over het factuurbedrag in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt SABERN B.V. zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te innen.

4.4 Betaling, hetgeen bijschrijving van het verschuldigde in de administratie van SABERN B.V. inhoudt, van het door Relatie verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.5 Relatie is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen (huur)prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de software dat SABERN B.V. bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

4.6 SABERN B.V.is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Relatie te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verlangen van SABERN B.V. een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van SABERN B.V.af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

4.7 Relatie zal SABERN B.V. direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Relatie (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Relatie gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, als bedoeld in Boek 2, artikel 403 Burgerlijk Wetboek, bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van SABERN , is SABERN B.V.in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Relatie te verlangen. Relatie is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

4.8 Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Relatie is of wordt ingetrokken, is SABERN B.V. gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Relatie verschuldigde direct te vorderen.

4.9 Indien Relatie om welke reden dan ook, dus ook in overmachtssituaties, verhinderd is of wordt om de software te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst.

Artikel 5 – Prijswijziging

5.1 SABERN B.V.is gerechtigd de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en /of wijzigingen in de koersverhouding en /of door de Nederlandse overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

Artikel 6 – Recht tot ontbinding

6.1 SABERN B.V. heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen en zich op kosten van Relatie in het bezit van de software te stellen, indien Relatie enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de ter beschikking gestelde software beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Relatie geraakt dan wel faillissement, WSNP of (voorlopige) surseance van betaling voor Relatie is aangevraagd of uitgesproken. Onverminderd het recht van SABERN B.V. op volledige schadevergoeding, zal Relatie tenminste aan SABERN B.V. verschuldigd zijn een bedrag, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.

6.2 Relatie is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de software wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de software eigendom is van SABERN , alsmede SABERN B.V. van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voor schade die SABERN B.V. lijdt door het niet correct nakomen van deze bepaling is Relatie aansprakelijk.

Artikel 7 – Wijze van gebruik

7.1 Relatie is verplicht de software overeenkomstig de, bij de software behorende, handleidingen te gebruiken.

Artikel 8 – Eigendomsrecht

8.1 De software, inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van SABERN .

8.2 Relatie mag de software niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enige andere wijze aan derden afstaan.

8.3 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de software mogen uitsluitend door SABERN B.V. worden aangebracht.

8.4 SABERN B.V. heeft het recht de eigendom van de software en/of haar rechten en vorderingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd SABERN ’s gehoudenheid tot nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst. Daarnaast heeft SABERN B.V. het recht om, onder meer in het kader van een financiering van haar bedrijfsactiviteiten, haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst door middel van contractsoverneming al dan niet voorwaardelijk over te dragen aan een derde en Relatie stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht.

Artikel 9 – Belastingen

9.1 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Relatie te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de software en /of op het gebruik van de software, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Relatie.

Artikel 10 – Kosten, opschorting en rente

10.1 Indien een Relatie niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is de Relatie van rechtswege in verzuim. SABERN B.V.is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,25% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is.

10.2 In geval van verzuim van Relatie is Relatie aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van SABERN . De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 150,-.

10.3 Indien Relatie enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is SABERN B.V. voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (onder meer ten aanzien van het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen) en heeft SABERN B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8.1) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Relatie vrijwaart SABERN B.V. tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Relatie wordt gehouden of waarvoor zij anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de software of het gebruik van de software of de staat waarin deze zich bevindt.

11.2 SABERN B.V.is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de verhuurde software verbonden hardware, software en data.

11.3 Behoudens het in artikel 14.1 bepaalde is SABERN B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Relatie of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de software, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de software dat SABERN B.V. bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

11.4 SABERN B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangsof identificatiecodes.

11.5 In alle gevallen is aansprakelijkheid van SABERN B.V. beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 – Auteursrechtelijke vrijwaring

12.1 Relatie vrijwaart SABERN B.V. tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het, met behulp van de aan Relatie ter beschikking gestelde software, gekopieerde werken betreft.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Als overmacht aan de kant van SABERN B.V. wordt begrepen iedere omstandigheid die SABERN B.V. redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Relatie gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van SABERN .

13.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van SABERN , is SABERN B.V. gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat SABERN B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is SABERN B.V .bevoegd, en aan het einde daarvan is SABERN , verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op de met SABERN B.V. gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met SABERN B.V. gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van het arrondissement ‘sGravenhage. SABERN B.V. heeft het recht een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Artikel 15 – Garantiebepalingen

15.1 SABERN B.V. biedt 3 kalendermaanden garantie op klantspecifieke aanpassingen aan de software na oplevering van de software aan Relatie. SABERN B.V. brengt de kosten van herstel in rekening na deze periode. Indien de software in onderdelen of fasen wordt opgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel een eventuele oplevering van een eerdere fase of onderdeel onverlet.

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1 De gegevens die in de ruimste zin des woords worden verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden onder strikte geheimhouding verwerkt. Partijen zullen deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet openbaar maken, behalve aan de eigen medewerkers, toeleveranciers en gemachtigden voor zoverre dit is vereist voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.

16.2 Afspraken buiten de overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

16.3 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden SABERN B.V. slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van SABERN B.V. of een andere daartoe bevoegde medewerker van SABERN .

16.4 Door ondertekening door Relatie van deze overeenkomst wordt deze van kracht, onder de ontbindende voorwaarde van het ontbreken van ondertekening door de directie van SABERN B.V. of een daartoe bevoegde medewerker van SABERN .

16.5 Onder “een daartoe bevoegde medewerker van SABERN ” wordt verstaan een medewerker wiens bevoegdheid dient te blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.